Voorbeelden van onderzoeken op het gebied van

Scholing en arbeidsmarkt


Aanpak jeugdwerkloosheid kwetsbare jongeren

Er zijn in de afgelopen periode de nodige steun- en herstelpakketten geïntroduceerd om de impact van de coronacrisis te verzachten. Een goed voorbeeld daarvan is het ‘aanvullend sociaal pakket’ dat in augustus 2020 aangekondigd is en dat bedoeld is om de negatieve effecten op de werkloosheid te mitigeren. Een deel van de middelen uit dit pakket is specifiek bedoeld voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid onder kwetsbare jongeren. Daarbij gaat het met name om leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PrO) alsmede voortijdig schoolverlaters. Het succes hiervan is echter sterk afhankelijk van de medewerking en betrokkenheid van werkgevers. Op verzoek van het ministerie van SZW brengt Bureau Bartels dan ook in kaart hoe de samenwerking tussen VSO-/PrO-scholen en werkgevers in de praktijk verloopt. Doel hiervan is om zicht te krijgen op interventies die bijdragen aan een succesvolle samenwerking en goede praktijkvoorbeelden daarvan.  


Arbeidsmonitor timmerindustrie

De sociale partners in de timmerindustrie zijn geïnteresseerd in actuele ontwikkelingen die zich in de sector voordoen. Daarbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan trends in het aantal (moeilijk vervulbare) vacatures, ziekteverzuim, de verhouding tussen vast en flexibel personeel, leeftijdsopbouw van de werknemers, enzovoort. De sociale partners willen deze inzichten benutten voor het ontplooien van beleidsinitiatieven. Bureau Bartels voert in opdracht van de sociale partners de arbeidsmonitor in de timmerindustrie uit. Daartoe zijn niet alleen werkgevers maar ook werknemers uit de sector geraadpleegd.


Opties voor (financiering) provinciale initiatieven onderwijs en arbeidsmarkt

De provincie Gelderland wil een actief beleid voeren op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt om daarmee de Gelderse arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken. Bij het ontplooien van initiatieven die hieraan bijdragen wil zij aansluiting realiseren bij instrumenten en regelingen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt die door andere gremia - zoals de EU, het Rijk of sociale partners - geïnitieerd worden. Om hier zicht op te krijgen heeft de provincie Gelderland Bureau Bartels verzocht om een inventarisatie te maken van instrumenten en regelingen die relevant kunnen zijn voor de implementatie van het provinciaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid.Evaluatie e-learning

De belangstelling voor e-learning heeft in de afgelopen periode een hoge vlucht genomen. Dit heeft ook alles te maken met de voordelen die aan deze leermethode verbonden zijn en die door de coronacrisis nog eens extra geaccentueerd worden. Flexibiliteit vormt een belangrijk voorbeeld. Immers, e-learning is onafhankelijk van plaats en tijd. Ook vanuit kostenperspectief is deze leermethode interessant, bijvoorbeeld omdat er geen docent nodig is en er bespaard kan worden op zaken zoals reistijd, reis- en verblijfkosten en zaalhuur.

In 2016 hebben partijen in Oost-Nederland - ROC Aventus en de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn - dan ook het All You Can Learn platform opgezet (www.allyoucanlearn.eu). In 2017 zijn vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF)-MBO middelen verkregen om dit platform verder uit te bouwen. Met het AYCL-platform wordt beoogd om aan te sluiten bij de vraag van medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en docenten uit de zorg en welzijn om meer op een gepersonaliseerde manier te leren. Daarbij gaat het om persoonlijke leerlijnen waarbij just-in-time, just-enough en just-for-me opleidingsmodules worden gevolgd. Inmiddels worden via het AYCL-platform meer dan 200 digitale modules aangeboden aan deze doelgroepen. Op verzoek van de initiatiefnemers heeft Bureau Bartels een evaluatie uitgevoerd van het AYCL-platform. Dit met het doel om daarmee bouwstenen te genereren voor optimalisering van dit platform alsmede het vervolg daarop. Eindrapport evaluatie AYCL


Stimuleren opleidingen in de zorg en welzijn

Vanwege de concurrentie om arbeidskrachten, uitstroom en uitval van personeel en de opkomst van zelfstandig ondernemerschap (zzp-ers) ondervinden steeds meer zorg- en welzijnsinstellingen knelpunten in hun personeelsbezetting. Om deze knelpunten te ondervangen worden er dan ook, door zowel overheid als sociale partners, uiteenlopende typen initiatieven ontplooid. Zo hebben veertien werkgeversorganisaties in de zorg en welzijn, verenigd in de coöperatie RegioPlus, het SectorplanPlus Zorg & Welzijn geïnitieerd. Een belangrijk doel van dit plan is om een impuls te geven aan MBO- en HBO-opleidingen in de zorg en welzijn en aan het opleiden van praktijk-/werkbegeleiders om zo nieuwe instroom in de sector te bevorderen. Om ‘de achterdeur te sluiten’ en uitstroom zoveel mogelijk te voorkomen wordt met het SectorplanPlus ook ingezet op scholing en behoud van personeel.

Voor de uitvoering van het SectorplanPlus, dat een looptijd heeft van 2017-2021, is inmiddels door het ministerie van VWS in totaal 370 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze middelen worden in een viertal tranches met bijbehorende openstellingen ingezet. In de afzonderlijke openstellingen is steeds sprake geweest van een groot aantal aanvragen dat in de loop der tijd sterk toegenomen is. Op verzoek van de coöperatie RegioPlus en het ministerie van VWS brengt Bureau Bartels periodiek de tussentijdse voortgang en resultaten van het SectorplanPlus in kaart. Dit om daarmee bouwstenen te genereren voor de verantwoording van de subsidie respectievelijk de inrichting van de volgende openstelling. Rapport Evaluatie SectorplanPlus

Initiatieven onderwijs en arbeidsmarkt

Vanuit haar betrokkenheid bij het stimuleren van de regionale economie hecht de provincie Gelderland groot belang aan de beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleid personeel. In de afgelopen periode heeft de provincie dan ook diverse beleidsinitiatieven op dit terrein ontplooid. Voor het bepalen van haar toekomstige rol op dit beleidsterrein had de provincie Gelderland behoefte aan een inventarisatie van landelijke initiatieven op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt die relevant kunnen zijn voor de provincie Gelderland. Op verzoek van de provincie Gelderland heeft Bureau Bartels deze inventarisatie uitgevoerd.

Functiemetamorfose door digitalisering en robotisering

Digitalisering en robotisering resulteren in grote veranderingen in productie en dienstverlening. Intensivering van het gebruik van ICT en robots kan dan ook verregaande consequenties hebben voor de kennis en competenties waarover werknemers dienen te beschikken. Voor diverse functies is wat dit aangaat een ‘functiemetamorfose’ gaande. Ook overheden ontkomen hier niet aan. In opdracht van de sectorfondsen van provincies, gemeenten en waterschappen hebben we hiervan een aantal praktijkvoorbeelden in kaart gebracht. Dit om daarmee de bewustwording te vergroten van de trends die gaande zijn en de consequenties daarvan voor het werk(en) in de publieke sector.

Stagemisbruik na afstuderen

Tijdens de kredietcrisis zijn stages voor afgestudeerden meer in zwang geraakt. Daarmee kunnen afgestudeerden, (veelal) tegen een geringe vergoeding, werkervaring opdoen en zo de kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De laatste tijd komen er echter regelmatig signalen naar voren van misbruik van dit type stages. Daarvan is sprake indien niet leerdoelen centraal gesteld worden maar de betreffende stagiairs vooral productieve taken verrichten waardoor er in feite verdringing op de arbeidsmarkt optreedt. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan ook een plan van aanpak ontwikkeld voor de bestrijding van stagemisbruik. Eén van de onderdelen daarvan is een onderzoek naar de mate waarin stagemisbruik voorkomt en hoe dit teruggedrongen kan worden. Bureau Bartels heeft dit onderzoek heeft dit onderzoek mogen uitvoeren.