Scholing en arbeidsmarkt

Onderzoeken op het gebied van scholing en arbeidsmarkt maken al vele jaren onderdeel uit van onze werkzaamheden. Het gaat hierbij onder andere om beleidsevaluaties, sectorale arbeidsmarktstudies en evaluaties van specifieke beleidsinstrumenten die op deze terreinen worden ingezet door overheden en sociale partners. Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van onderzoeken die wij voor verschillende opdrachtgevers hebben uitgevoerd.

Initiatieven onderwijs en arbeidsmarkt

Vanuit haar betrokkenheid bij het stimuleren van de regionale economie hecht de provincie Gelderland groot belang aan de beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleid personeel. In de afgelopen periode heeft de provincie dan ook diverse beleidsinitiatieven op dit terrein ontplooid. Voor het bepalen van haar toekomstige rol op dit beleidsterrein had de provincie Gelderland behoefte aan een inventarisatie van landelijke initiatieven op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt die relevant kunnen zijn voor de provincie Gelderland. Op verzoek van de provincie Gelderland heeft Bureau Bartels deze inventarisatie uitgevoerd.

Functiemetamorfose door digitalisering en robotisering

Digitalisering en robotisering resulteren in grote veranderingen in productie en dienstverlening. Intensivering van het gebruik van ICT en robots kan dan ook verregaande consequenties hebben voor de kennis en competenties waarover werknemers dienen te beschikken. Voor diverse functies is wat dit aangaat een ‘functiemetamorfose’ gaande. Ook overheden ontkomen hier niet aan. In opdracht van de sectorfondsen van provincies, gemeenten en waterschappen hebben we hiervan een aantal praktijkvoorbeelden in kaart gebracht. Dit om daarmee de bewustwording te vergroten van de trends die gaande zijn en de consequenties daarvan voor het werk(en) in de publieke sector.

Arbeidsmarktontwikkelingen in de timmerindustrie

Sociale partners in de timmerindustrie willen continu zicht houden op belangrijke ontwikkelingen die zich op het gebied van arbeidsmarkt en scholing in hun sector voordoen. Daarmee kunnen zij namelijk tijdig maatregelen treffen indien zich bepaalde knelpunten voor blijken te doen. Bureau Bartels ondersteunt de timmerindustrie hierbij. We doen dat op een vraaggerichte wijze. Dit houdt in dat we eerst in samenspraak met de sociale partners vaststellen waar belangrijke informatiebehoeften liggen op het terrein van arbeidsmarkt, inzetbaarheid en scholing. Vervolgens vullen we deze behoeften in. Enerzijds doen we dit door gebruik te maken van al beschikbare gegevens. Anderzijds achterhalen we daarvoor aanvullende informatie en gegevens bij werkgevers en werknemers uit de timmerindustrie.

Stagemisbruik na afstuderen

Tijdens de kredietcrisis zijn stages voor afgestudeerden meer in zwang geraakt. Daarmee kunnen afgestudeerden, (veelal) tegen een geringe vergoeding, werkervaring opdoen en zo de kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De laatste tijd komen er echter regelmatig signalen naar voren van misbruik van dit type stages. Daarvan is sprake indien niet leerdoelen centraal gesteld worden maar de betreffende stagiairs vooral productieve taken verrichten waardoor er in feite verdringing op de arbeidsmarkt optreedt. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan ook een plan van aanpak ontwikkeld voor de bestrijding van stagemisbruik. Eén van de onderdelen daarvan is een onderzoek naar de mate waarin stagemisbruik voorkomt en hoe dit teruggedrongen kan worden. Bureau Bartels heeft dit onderzoek heeft dit onderzoek mogen uitvoeren.

ESF Actieve Inclusie

Het leeuwendeel van de ruim 500 miljoen euro aan middelen vanuit het ESF-programma 2014-2020 is bestemd voor de prioriteit ‘Actieve Inclusie’. Doel van deze prioriteit is om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen. De middelen voor deze prioriteit worden via een aantal openstellingen ingezet waarvoor Arbeidsmarktregio’s, UWV en het ministerie van Justitie en Veiligheid aanvragen in kunnen dienen. Uitvoering Voor Beleid (voorheen Agentschap SZW) had behoefte aan een evaluatie van de diverse fasen van de eerste openstelling van ESF Actieve Inclusie. Dit om daaruit lessen te destilleren voor toekomstige openstellingen. Na al eerder een evaluatie uitgevoerd te hebben van de aanvraag- en uitvoeringsfase, hebben we ook de evaluatie van de afrondings- en vaststellingsfase van de eerste openstelling verricht.