Voorbeelden van onderzoeken op het gebied van

Kennis en innovatie


Audit OnePlanet Research Center

In 2019 is in Gelderland het OnePlanet Research Center van start gegaan. Dit micro-elektronica onderzoekscentrum is een initiatief van IMEC, Wageningen Universiteit & Research en Radboud Universiteit/UMC. De ambitie van dit onderzoekscentrum is om samen met (Gelderse) bedrijven en onderwijsinstellingen toepasbare innovaties te ontwikkelen binnen de domeinen ‘Precisietechnologie in Landbouw & Voedsel’ en ‘Precisietechnologie in Gezondheid, Voeding en Gedrag’.

De provincie Gelderland draagt financieel sterk bij aan het OnePlanet Research Center. In totaal heeft zij hiervoor namelijk, voor een periode van acht jaar, een bijdrage van maximaal 65 miljoen euro gereserveerd. Echter, de provincie heeft haar feitelijke bijdrage gekoppeld aan de resultaten van een drietal evaluatiemomenten die voorzien zijn. Voor het eerste evaluatiemoment heeft OnePlanet een voortgangsrapportage samengesteld, Daarin worden de resultaten gepresenteerd voor zeven procesindicatoren die met de provincie Gelderland afgesproken zijn. De provincie heeft Bureau Bartels gevraagd om hiervan een externe audit uit te voeren. Daartoe toetsen we de informatie en gegevens over de prestaties op de procesindicatoren, zoals gepresenteerd in de voortgangsrapportage.

Financiering clusterorganisaties topsectoren

In lijn met het nationale beleid zet de provincie Gelderland in haar innovatiebeleid in op een aantal topsectoren. Voor de uitvoering van activiteiten voor de Gelderse topsectoren zijn specifieke clusterorganisaties in het leven geroepen. Food Valley NL en Health Valley richten zich daarbij op de topsectoren Food en Health, terwijl GreenTechAlliances powered by KiEMT deze rol voor de sector Energie- en Milieutechnologie vervult. De activiteiten voor de topsector maakindustrie zijn ‘belegd’ bij een zevental Regionale Centra voor Technologie (RCT’s). De provincie Gelderland heeft deze organisaties in de afgelopen periode financieel ondersteund. Om een onderbouwd besluit over de (wijze van) voortzetting van deze ondersteuning te kunnen nemen, bestond er bij de provincie Gelderland behoefte aan inzicht in de wijze van financiering van vergelijkbare clusterorganisaties in binnen- en buitenland. Bureau Bartels heeft hiernaar onderzoek uitgevoerd. Daarbij hebben we een tiental clusterorganisaties buiten Gelderland ‘tegen het licht gehouden’.


Innovatief en duurzaam MKB

Versterking van de innovatiekracht van het bedrijfsleven vormt een belangrijke beleidsprioriteit voor overheden. Dit laat zich enerzijds verklaren door het feit dat de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven steeds meer afhankelijk wordt van kennisintensieve producten en diensten. Anderzijds kunnen innovaties ook bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Een goed voorbeeld van een beleidsinstrument dat hier op inhaakt is het programma Innovatief & Duurzaam MKB Groningen. Vanuit dit programma is namelijk subsidie verstrekt aan innovatieve projecten van Groningse MKB-bedrijven die resulteren in duurzame producten of productieprocessen.

Op verzoek van de provincie Groningen heeft Bureau Bartels een evaluatie uitgevoerd van dit programma. Daarbij hebben wij de focus gelegd op de inhoud, het bereik, de uitvoering en de effectiviteit van dit beleidsinstrument.

Overijssel Innoveert Verder!

Voor Nederland vormen kennis en innovatie sleutelfactoren voor een concurrerende economie. Niet alleen vanuit de Rijksoverheid maar ook vanuit regionale overheden is in de afgelopen periode dan ook ingezet op versterking van het innoverend vermogen van het bedrijfsleven. Een goed voorbeeld hiervan is de provincie Overijssel. Deze provincie heeft namelijk in een vroegtijdig stadium prioriteit gegeven aan het thema kennis en innovatie en daartoe diverse initiatieven ontplooid. Eén van deze initiatieven was ‘Overijssel Innoveert Verder!’. Deze regeling, waarvoor circa 7,7 miljoen euro subsidie beschikbaar was, had als doel om (financiële) ondersteuning te bieden aan innovatieprojecten van industriële MKB-bedrijven in Overijssel. Op verzoek van de provincie Overijssel hebben we de evaluatie van deze regeling verzorgd. Daarbij hebben we niet alleen aandacht geschonken aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van deze regeling maar ook aan de lessen naar de toekomst voor dit type innovatieregelingen.

Stimuleren grensoverschrijdende technologische samenwerking

Kennis en innovatie vormen sleutelfactoren voor een concurrerende Europese en (daarmee) Nederlandse economie. In de afgelopen periode zijn vanuit Europees, nationaal en regionaal niveau dan ook diverse initiatieven ontplooid om het innovatievermogen van het bedrijfsleven te versterken. Daarbij vindt het stimuleren van het innovatiepotentieel van bedrijven niet alleen binnen landen en regio’s plaats maar in toenemende mate ook grensoverschrijdend. Een goed voorbeeld van dit laatste is het Interreg-gebied Euregio Maas-Rijn. In deze regio is inmiddels al de nodige ervaring opgedaan met het stimuleren van grensoverschrijdende technologische samenwerking o.a. door middel van het Interreg-project Grensoverschrijdende Cluster Stimulering (GCS). In opdracht van de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Limburg, NV Industriebank LIOF, hebben wij een evaluatie uitgevoerd van dit project.