Ondernemerschap en financiering

De aandacht voor zelfstandig ondernemerschap is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Steeds meer wordt onderkend dat startende ondernemers een belangrijke bron van innovaties en werkgelegenheid vormen. Op alle beleidsniveaus worden dan ook initiatieven ontplooid om startende ondernemers te ondersteunen en knelpunten te ondervangen waarmee (pre)starters in de praktijk te maken hebben. Hieronder noemen we een aantal voorbeelden van onderzoeken die wij mochten uitvoeren.


Winkeltijden in de gemeente Ommen


De winkels in Ommen mogen voortaan iedere zondag vanaf twaalf uur geopend zijn. Voorheen mochten de winkels maar twaalf zondagen per jaar open zijn.

Ommenaren konden hun mening geven via een online vragenlijst. En dit werd massaal gedaan. Uit onafhankelijk onderzoek - dat door ons bureau werd uitgevoerd - bleek dat een meerderheid (61%) voor het opengaan van de winkels op zondag is.Evaluatie Investeringsgereedprogramma PIM en Versnellingsprogramma GO!-NH

Versterking van de innovatiekracht van het (MKB-)bedrijfsleven vormt een belangrijk speerpunt van het provinciale beleid in Noord-Holland. De provincie Noord-Holland heeft dan ook verschillende typen beleidsinstrumenten. Twee daarvan zijn het ‘Versnellingsprogramma voor duurzame innovaties GO!-NH’ dat zich richt op de idee- en ontwikkelingsfase van de innovatiecyclus en het vroege fase instrument ‘Programma Investeringsgereed MKB (PIM)’. Doel van dit laatste programma is om innovatieve en duurzame starters en MKB-bedrijven in Noord-Holland te ondersteunen bij het verkrijgen van de juiste financiering. Bij de provincie Noord-Holland bestond de behoefte aan een externe evaluatie van beide innovatie-instrumenten om hiermee bouwstenen te verkrijgen voor de wenselijke inhoud en uitvoering van deze programma’s in de periode vanaf 2020. Bureau Bartels heeft deze evaluatie uitgevoerd.


Al ruim tien jaar worden in Flevoland jaarlijks de zogenoemde Flevopenningen uitgereikt. Deze ondernemersprijzen zijn ingesteld om bepaalde typen ondernemers ‘in het zonnetje te zetten’ en een podium te bieden. Uitreiking van de prijzen vindt plaats op een jaarlijks gala.

De provincie Flevoland is vanaf het begin af aan intensief betrokken geweest bij de invulling, organisatie en financiering van de Flevopenningen. Verder participeren ook gemeenten en lokale bedrijvenkringen, bijvoorbeeld bij de voorselectie en nominatie van ondernemers. Mede vanwege recente veranderingen in haar economisch beleid bestond er bij de provincie Flevoland behoefte om haar eigen rol bij de Flevopenningen te herijken. Voor de onderbouwing daarvan heeft zij Bureau Bartels gevraagd om dit initiatief te evalueren.


Evaluatie Valorisatieprogramma’s Noord-Brabant

Nederland scoort goed op het gebied van wetenschappelijk onderzoek maar de valorisatie van kennis naar producten en diensten laat nog te wensen over. In de afgelopen periode zijn er dan ook diverse initiatieven ontplooid om het tij te keren. Een goed voorbeeld daarvan is het landelijke valorisatieprogramma waaraan niet alleen het ministerie van EZ&M maar bijvoorbeeld ook regionale overheden een bijdrage leveren. Zo verleent de provincie Noord-Brabant financiële ondersteuning aan een drietal Brabantse consortia (Starterslift, Bright Move en Ondernemerslift+) die participeren in dit programma. Hoewel de looptijd van deze Brabantse valorisatieprogramma’s binnenkort afloopt, is de provincie voornemens om haar ondersteuning te continueren. Alvorens te besluiten over de wijze van invulling daarvan wil de provincie eerst echter een evaluatie uit laten voeren van de huidige programmaperiode. Bureau Bartels heeft deze evaluatie verricht voor de provincie Noord-Brabant.

Informal investment in Nederland

In opdracht van Business Angels Netwerk Nederland (BAN Nederland) hebben we de huidige stand van zaken van de markt van informal investment in kaart gebracht. Ook hebben we een evaluatie verricht van het Business Angels Programma (BAP). Doel van dit programma is om tot meer en betere deals te komen op het gebied van informal investment.

Zzp’ers tegen wil en dank

Onderzoek voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar het verschijnsel van zelfstandigen zonder personeel die niet vanuit vrije wil ondernemer zijn geworden, maar min of meer zijn gedwongen door hun voormalige werkgever.

Pensioenopbouw zzp’ers

De sterke toename van het aantal zzp’ers heeft in de afgelopen periode volop politieke en maatschappelijke aandacht gekregen. Een belangrijk aandachtspunt wordt daarbij gevormd door de beperkte pensioenopbouw waarvan bij een aanzienlijk deel van de zzp’ers sprake is. Er worden dan ook diverse initiatieven ontplooid om de pensioenopbouw bij zelfstandigen te versterken.

Een goed voorbeeld hiervan is de wettelijke mogelijkheid die pensioenfondsen hebben om zzp’ers (fiscaal gefaciliteerd) in de gelegenheid te stellen om hun pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Binnen het kabinet Rutte II is de afspraak gemaakt om te monitoren hoe dit in de praktijk verloopt en hoeveel zzp’ers gebruik maken van deze mogelijkheid. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben we dit in kaart gebracht.