Voorbeelden van onderzoeken op het gebied van

Duurzaamheid


Kennisdoorwerking Wageningen University & Research (WUR)

Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben we een door de WUR ontwikkelde methodiek getoetst die bedoeld is om inzicht te verkrijgen in de diffusie van kennis van de WUR naar de agrarische sector. We hebben deze toetsing voor een specifieke case uitgevoerd: kennisdoorwerking bij het energiezuinig telen van tomaten.

Evaluatie convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (MVDP)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ons verzocht om een evaluatie te verrichten van het convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (MVDP). Via dit convenant hebben het ministerie en een negental andere partijen gewerkt aan het vergroten van het aanbod en de vraag naar dierlijke producten die met meer aandacht voor dierenwelzijn zijn geproduceerd. De evaluatie is door de Staatssecretaris aangeboden aan de Tweede Kamer.

Draagvlak voor duurzaam voedsel

Evaluatie van de pilotregeling Draagvlak Duurzaam Voedsel, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit deze regeling worden educatie- en voorlichtingsprojecten ondersteund die bijdragen aan meer aandacht en een groter draagvlak voor duurzaam voedsel.

Evaluatie Platform Verduurzaming Voedsel

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben we een evaluatie opgesteld van het Platform Verduurzaming Voedsel. In dit Platform hebben het ministerie en een vijftal private partners samengewerkt om tot (verdere) verduurzaming van voedsel te komen. Voor meer informatie lees de brief aan de Tweede Kamer met daarin kort samengevat de resulaten en aanbevelingen.


Evaluatie regeling Integraal Duurzame Stal- en Houderijsystemen (IDSH)

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben we een evaluatie verricht van de regeling Integraal Duurzame Stal- en Houderijsystemen (IDSH). Deze regeling is bedoeld om duurzame investeringen in dergelijke systemen te ondersteunen.