Hoorn direct aan de slag met effectievere aanpak armoede

Bron: Gemeente Hoorn

HOORN - Met een nieuw rapport naar armoedeproblematiek in de hand gaat de gemeente Hoorn direct aan de slag met een effectievere bestrijding van de armoede. Door betere samenwerking en informatievoorziening kunnen meer hulpbehoevende inwoners worden geholpen.

In de tweede helft van 2019 heeft Bureau Bartels uitvoerig onderzoek gedaan naar de armoedeproblematiek in Hoorn, nadat de gemeenteraad hiervoor opdracht had gegeven. Met de resultaten en aanbevelingen heeft de gemeente Hoorn handvatten om armoede gericht te kunnen bestrijden. Zo zijn al 200 bewoners benaderd die aangaven contact te willen hebben met de gemeente over hun financiële situatie. Klik hier voor het volledige artikel.


Arbeidsmarktverkenning gehandicaptenzorg

Krapte op de arbeidsmarkt is ook binnen de gehandicaptenzorg voelbaar. Er worden daarom verschillende initiatieven ontplooid om te zorgen dat mensen met een beperking (en hun naasten) blijvend op een goede manier worden verzorgd door gemotiveerde en deskundige professionals. Een van de initiatieven is de Arbeidsmarkttafel, opgezet door de VGN en relevante beroepsorganisaties. Namens deze partijen verrichten wij een arbeidsmarktverkenning gehandicaptenzorg. Wij onderzoeken welke beroepsgroepen binnen de branche het meest last hebben van de arbeidsmarktproblematiek. Ook bekijken we welke factoren belangrijk zijn voor professionals om werkzaam te (blijven) zijn binnen de gehandicaptenzorg en welke acties werkgevers kunnen ontplooien om tekorten terug te dringen.
Medewerking van schuldeisers aan minnelijke trajecten

Het minnelijke traject is een vrijwillige regeling waarbij enerzijds wordt getracht om tot een schuldregeling met een schuldenaar en anderzijds tot betalingsovereenkomsten met schuldeisers te komen. Medewerking van schuldeisers is voor het slagen van minnelijke trajecten dan ook van cruciaal belang. Er bestaat echter onvoldoende inzicht in de mate waarin schuldeisers meewerken aan minnelijke trajecten en, indien hiervan geen sprak is, wat de redenen daarvoor zijn en om welke partijen het gaat. Om deze witte vlek weg te werken, voeren we momenteel een onderzoek uit voor het ministerie van SZW.


Tussenevaluatie Bestuurlijke Afspraken Kinderarmoede

Vanaf 2017 stelt staatssecretaris Klijnsma 85 miljoen euro extra structureel beschikbaar aan gemeenten om armoede onder kinderen tegen te gaan. Hierover heeft zij bestuurlijke afspraken met de VNG gemaakt. In 2018 heeft Bureau Bartels de eerste evaluatie van de bestuurlijke afspraken tussen SZW en de VNG uitgevoerd. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Tweede Kamer de motie Bruins c.s. aangenomen waarin het kabinet verzocht wordt om een extra (tweede) tussentijdse evaluatie te laten plaatsvinden. Deze evaluatie vindt op dit moment plaats en wordt door ons bureau gedaan. Onderzocht wordt hoe gemeenten (met de extra middelen) invulling geven aan hun kinderarmoedebeleid. Daarnaast inventariseren wij wat bekend is over het bereik en de inpact van dit beleid.


Gezond en veilig werken in de kappersbranche

Gezond en veilig werken in de kappersbranche is belangrijk. CNV Vakmensen, FNV MOOI en de ANKO hebben in de afgelopen jaren maatregelen afgesproken om de fysieke, allergene en psychosociale arbeidsrisico's zoveel mogelijk te beperken. Om bekendheid te geven aan deze maatregelen is de Healthy Hairdresser campagne gestart. Bureau Bartels heeft een enquete uitgezet onder werkgevers, werknemers en zzp'ers in de kappersbranche om na te gaan in hoeverre de 'gezond werken regels' bekend zijn en worden nageleefd.

Versterken schuldhulpverlening

‘Schouders Eronder’ is een landelijk programma, gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat zich richt op versterking van schuldhulpverlening in Nederland. Daartoe wordt met dit programma onder andere ingezet op onderzoek & innovatie en bevordering van kennisdeling tussen partijen die betrokken zijn bij schuldhulpverlening. Vanuit deze actielijn brengt Bureau Bartels experimenten op het gebied van schuldhulpverlening – en daarmee samenhangende kennisbehoeften van betrokken partijen – in kaart. In het verlengde daarvan organiseren we kennisbijeenkomsten om in deze behoeften te voorzien. Schouders Eronder is een initiatief van Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.