Evaluatie Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie

In 2019 heeft de (toenmalige) Minister van LNV aangegeven dat zij maatregelen wilde treffen om innovaties op het boerenerf te bevorderen die bijdragen aan kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Eén van deze maatregelen is de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE). Met de SABE worden initiatieven op het gebied van kennisoverdracht gesubsidieerd die agrariërs kunnen ondersteunen bij het zetten van stappen richting een duurzame land- en tuinbouw. Omdat het gebruikelijk is om beleidsinstrumenten periodiek tegen het licht te houden, heeft het ministerie van LNV  Bureau Bartels verzocht om een evaluatie van de SABE uit te voeren.

Evaluatie Agroforestry beleid provincie Gelderland 

De provincie Gelderland beoogt een transitie van de agrarische sector richting kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt dat de risico’s van deze transitie niet alleen door agrarische ondernemers gedragen dienen te worden. Om haar ambities ten aanzien van de agrarische sector te realiseren zet de provincie Gelderland onder andere in op het stimuleren van Agroforestry. Vanaf 2020 heeft de provincie initiatieven ontplooid en instrumenten ingezet om agrarische ondernemers op dit terrein te ondersteunen. Samenhangend hiermee heeft de provincie Gelderland behoefte aan een evaluatie van het provinciaal beleid rondom Agroforestry. Dit om daarmee bouwstenen te genereren voor de beleidsvorming rondom de toekomstige provinciale inzet op Agroforestry. Bureau Bartels voert deze evaluatie uit.

Bevorderen sociale cohesie en leefbaarheid dorpen en wijken

Versterking van de sociale verbondenheid van wijken, buurten en dorpen vormt een beleidsprioriteit van de provincie Gelderland. Daartoe zet de provincie onder andere in op het ondersteunen van inwoners die initiatieven op dit terrein willen ontplooien. Een belangrijk ‘vehikel’ daarvoor is de Leefbaarheidsalliantie Gelderland, waarin verschillende (Gelderse) partijen samenwerken. De alliantie kan vrijwilligersorganisaties, die inzetten op versterking van de sociale verbondenheid in Gelderland, op uiteenlopende terreinen ondersteuning bieden. Hiervoor heeft de provincie Gelderland, voor de periode 2021-2024, jaarlijks 4 miljoen euro ter beschikking gesteld aan de Leefbaarheidsalliantie. Daarbij heeft de provincie aangegeven dat tussentijds een evaluatie uitgevoerd wordt om te bepalen hoe de samenstelling van de Leefbaarheidsalliantie er na deze periode uit dient te zien. Bureau Bartels voert deze evaluatie uit voor de provincie Gelderland.  

Green Deal Duurzame Zorg

Met de zogenoemde Green Deal-aanpak, die in 2011 geïnitieerd is, wil de Rijksoverheid vernieuwende duurzame initiatieven de ruimte geven. Dit kan bijvoorbeeld door het wegnemen van knelpunten in wet- en regelgeving, het creëren van nieuwe markten en het bevorderen van samenwerking tussen partijen. Inmiddels zijn er meer dan 300 Green Deals van start gegaan, waaronder ook voor de zorgsector. In 2018 is versie 2.0 van deze Green Deal – Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst– geïnitieerd. Inmiddels zijn hierbij meer dan 250 (zorg)organisaties aangesloten. Al deze organisaties hebben, via het ondertekenen van een pledge, beloofd dat zij actief zullen bijdragen aan verduurzaming van de zorg, bijvoorbeeld via het bevorderen van circulair werken en/of het reduceren van medicijnresten in grond-/oppervlaktewater. Het ministerie van VWS heeft Bureau Bartels gevraagd om de Green Deal Duurzame Zorg te evalueren. Een belangrijk doel daarvan is om bouwstenen te verkrijgen voor de inhoud en uitvoering van verduurzaming van de zorg na afloop van deze Green Deal.

Kennisdoorwerking Wageningen University & Research (WUR)

Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben we een door de WUR ontwikkelde methodiek getoetst die bedoeld is om inzicht te verkrijgen in de diffusie van kennis van de WUR naar de agrarische sector. We hebben deze toetsing voor een specifieke case uitgevoerd: kennisdoorwerking bij het energiezuinig telen van tomaten.

Evaluatie convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (MVDP)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ons verzocht om een evaluatie te verrichten van het convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (MVDP). Via dit convenant hebben het ministerie en een negental andere partijen gewerkt aan het vergroten van het aanbod en de vraag naar dierlijke producten die met meer aandacht voor dierenwelzijn zijn geproduceerd. De evaluatie is door de Staatssecretaris aangeboden aan de Tweede Kamer.

Draagvlak voor duurzaam voedsel

Evaluatie van de pilotregeling Draagvlak Duurzaam Voedsel, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit deze regeling worden educatie- en voorlichtingsprojecten ondersteund die bijdragen aan meer aandacht en een groter draagvlak voor duurzaam voedsel.

Evaluatie regeling Integraal Duurzame Stal- en Houderijsystemen (IDSH)

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben we een evaluatie verricht van de regeling Integraal Duurzame Stal- en Houderijsystemen (IDSH). Deze regeling is bedoeld om duurzame investeringen in dergelijke systemen te ondersteunen.