Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

In het Burgerlijk Wetboek worden drie beschermingsmaatregelen onderscheiden, namelijk curatele, beschermingsbewind en mentorschap. Deze maatregelen beogen kwetsbare volwassenen, die onvoldoende in staat zijn om hun eigen belangen goed te behartigen of voor zichzelf te zorgen, te beschermen door een wettelijke vertegenwoordiger te benoemen. Recentelijk zijn er in het wettelijk kader voor deze maatregelen belangrijke veranderingen doorgevoerd. Deze veranderingen zijn geregeld via de ‘Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap’ die op 1 januari 2014 van kracht geworden is. De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft aan de Tweede Kamer toegezegd om de wetswijziging te evalueren. Bureau Bartels is gevraagd om deze evaluatie voor haar rekening te nemen.