Subsidieregeling armoede en schulden heeft effect

De beleidsmatige aandacht voor de armoede- en schuldenproblematiek is sterk toegenomen. Eén van de redenen hiervoor is dat een aanzienlijk deel van de huishoudens rond moet komen van een laag inkomen. Daarnaast kunnen langdurige armoede en schulden een hindernis vormen voor participatie van burgers. Er zijn dan ook diverse beleidsinitiatieven ontplooid om deze problematiek terug te dringen. Een goed voorbeeld daarvan is de ‘Subsidieregeling armoede en schulden’. Vanuit deze regeling kunnen maatschappelijke organisaties subsidie krijgen voor initiatieven die bijdragen aan bestrijding van de armoede- en schuldenproblematiek. In opdracht van het ministerie van SZW heeft Bureau Bartels de tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Het algemene beeld van deze tussenrapportage is dat met de subsidie activiteiten worden ontplooid die door betrokkenen als zeer waardevol worden gezien. Het aantal mensen dat bereikt is middels de projecten, overtreft het vooraf geschatte aantal. Het lukt veel projecten om ook na afloop van de subsidie de activiteiten voort te zetten.

Eindrapport Tussenevaluatie subsidieregeling armoede en schulden

Kamerbrief 28-06-2018 Onderzoeken armoede en schulden