Provinciale rol op het gebied van onderwijs

Hoewel provincies geen wettelijke taken op het gebied van onderwijs hebben, voert de provincie Limburg al enkele jaren wel degelijk een provinciaal onderwijsbeleid uit. Enerzijds omdat onderwijs bij kan dragen aan het realiseren van provinciale beleidsdoelen, zoals een goed functionerende arbeidsmarkt en (daarmee) aan economische structuurversterking. Anderzijds omdat de provincie door haar neutrale rol het onderwijsveld kan ondersteunen bij vernieuwingen en bij het leggen van verbindingen met het bedrijfsleven. Bij de provincie Limburg leefde de behoefte aan een externe evaluatie van haar onderwijsbeleid. Bureau Bartels voert deze evaluatie uit.