Kinderen in armoede

In Nederland groeit een aanzienlijk deel van de kinderen op in armoede. In 2016 hadden 292.000 minderjarige kinderen kans op armoede. In de afgelopen jaren is het vraagstuk van kinderen in armoede dan ook steeds meer op de politieke agenda komen te staan.

Om maatwerk te kunnen leveren die passend is bij de lokale situatie, wordt het armoedebeleid voor kinderen grotendeels uitgevoerd door gemeenten. Vanaf januari 2017 worden gemeenten hierbij extra financieel ondersteund door het Rijk. Bureau Bartels voert in opdracht van het ministerie van SZW een tussenevaluatie uit van de inzet van deze middelen.

De centrale vraagstelling van deze tussentijdse evaluatie luidt: Hoe geven gemeenten (met de extra middelen) invulling aan hun beleid voor kinderen in armoede, welk deel van de doelgroep wordt daarmee bereikt en hoe kunnen gemeenten op dit terrein leren van elkaar?