Europese LEADER-middelen voor plattelandsontwikkeling

In de periode 2014-2020 loopt in Nederland het POP3-programma. Voor dit programma zijn middelen vanuit het Europees Landbouw Fonds voor Plattelands Ontwikkeling (ELFPO) beschikbaar gesteld. Eén van de maatregelen die in dit programma onderscheiden worden heeft betrekking op LEADER. Kenmerkend voor deze maatregel is de ‘bottom-up aanpak’. LEADER stimuleert namelijk samenwerking en innovatie van onderop om aldus bij te dragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van plattelandsgebieden. Voor het POP3-programma is in 2019 voorzien in een tussenevaluatie. In opdracht van het Regiebureau POP neemt Bureau Bartels de tussentijdse evaluatie van de LEADER-maatregel voor haar rekening.