Effecten openbaarmaking inspectiegegevens op gedrag

Met de Wet aanpak schijnconstructies is het mogelijk geworden om inspectieresultaten van de Inspectie SZW met vermelding van de namen van gecontroleerde bedrijven openbaar te maken. Daarmee wordt onder andere beoogd om naleving van deze wetten te bevorderen en derden te informeren en waar nodig te waarschuwen indien zij daarbij een belang hebben. Vooralsnog is echter onduidelijk in hoeverre openbaarmaking van inspectiegegevens de beoogde (nalevings)effecten heeft. Om deze ‘witte vlek’ weg te werken heeft Bureau Bartels samen met SEO verdiepend onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW. Onlangs heeft de Tweede Kamer het rapport openbaar gemaakt.