Voorbeelden van onderzoeken op dit kennisgebied

Innovatief en duurzaam MKB

Versterking van de innovatiekracht van het bedrijfsleven vormt een belangrijke beleidsprioriteit voor overheden. Dit laat zich enerzijds verklaren door het feit dat de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven steeds meer afhankelijk wordt van kennisintensieve producten en diensten. Anderzijds kunnen innovaties ook bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Een goed voorbeeld van een beleidsinstrument dat hier op inhaakt is het programma Innovatief & Duurzaam MKB Groningen. Vanuit dit programma is namelijk subsidie verstrekt aan innovatieve projecten van Groningse MKB-bedrijven die resulteren in duurzame producten of productieprocessen. Op verzoek van de provincie Groningen heeft Bureau Bartels een evaluatie uitgevoerd van dit programma. Daarbij hebben wij de focus gelegd op de inhoud, het bereik, de uitvoering en de effectiviteit van dit beleidsinstrument.

Stimuleren grensoverschrijdende technologische samenwerking

Kennis en innovatie vormen sleutelfactoren voor een concurrerende Europese en (daarmee) Nederlandse economie. In de afgelopen periode zijn vanuit Europees, nationaal en regionaal niveau dan ook diverse initiatieven ontplooid om het innovatievermogen van het bedrijfsleven te versterken. Daarbij vindt het stimuleren van het innovatiepotentieel van bedrijven niet alleen binnen landen en regio’s plaats maar in toenemende mate ook grensoverschrijdend. Een goed voorbeeld van dit laatste is het Interreg-gebied Euregio Maas-Rijn. In deze regio is inmiddels al de nodige ervaring opgedaan met het stimuleren van grensoverschrijdende technologische samenwerking o.a. door middel van het Interreg-project Grensoverschrijdende Cluster Stimulering (GCS). In opdracht van de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Limburg, NV Industriebank LIOF, hebben wij een evaluatie uitgevoerd van dit project.

Financiering clusterorganisaties topsectoren

In lijn met het nationale beleid zet de provincie Gelderland in haar innovatiebeleid in op een aantal topsectoren. Voor de uitvoering van activiteiten voor de Gelderse topsectoren zijn specifieke clusterorganisaties in het leven geroepen. Food Valley NL en Health Valley richten zich daarbij op de topsectoren Food en Health, terwijl GreenTechAlliances powered by KiEMT deze rol voor de sector Energie- en Milieutechnologie vervult. De activiteiten voor de topsector maakindustrie zijn ‘belegd’ bij een zevental Regionale Centra voor Technologie (RCT’s). De provincie Gelderland heeft deze organisaties in de afgelopen periode financieel ondersteund. Om een onderbouwd besluit over de (wijze van) voortzetting van deze ondersteuning te kunnen nemen, bestond er bij de provincie Gelderland behoefte aan inzicht in de wijze van financiering van vergelijkbare clusterorganisaties in binnen- en buitenland. Bureau Bartels heeft hiernaar onderzoek uitgevoerd. Daarbij hebben we een tiental clusterorganisaties buiten Gelderland ‘tegen het licht gehouden’. Klik hier voor de samenvatting van de evaluatie.

Evaluatie organiserend vermogen Gelders economisch beleid

Vanuit haar economisch beleid zet de provincie Gelderland sterk in op het stimuleren van het innovatievermogen van het Gelderse bedrijfsleven. Om hier invulling aan te geven heeft de provincie in de afgelopen periode geïnvesteerd in het organiserend vermogen voor de Gelderse topsectoren. Allereerst gaat het hierbij om een drietal valleybureaus en zeven Regionale Centra voor Technologie (RCT’s). Verder heeft de provincie ook geïnvesteerd in een drietal valorisatieprogramma’s die met name als doel hebben om het ontstaan en de slaagkans van starters te bevorderen (onder andere via het verstrekken van vroege fase financiering). In opdracht van de provincie Gelderland hebben we een evaluatie opgesteld van dit organiserend vermogen. Daarbij is ook expliciet aandacht besteed aan het identificeren van lessen voor de toekomstige inrichting van het organiserend vermogen voor de Gelderse topsectoren.

Kennispoort Zwolle en Health Innovation Park

Vanuit Kennispoort Zwolle en Health Innovation Park worden verschillende initiatieven ontplooid om ondernemers in de regio Zwolle te ondersteunen bij hun innovatieve activiteiten. In opdracht van Kennispoort Zwolle zijn we nagegaan hoe ondernemers deze initiatieven beoordelen. Daarbij hebben we enerzijds in kaart gebracht hoe ondernemers de verschillende typen dienstverlening vanuit Kennispoort Zwolle en Health Innovation Park beoordelen. Anderzijds zijn we ook nagegaan wat de impact is van de initiatieven van beide partijen op de innovatiekracht van ondernemers.Klik hier om de samenvatting van het onderzoek te bekijken. U krijgt in 3 minuten de belangrijkste resultaten te zien.

Overijssel Innoveert Verder!

Voor Nederland vormen kennis en innovatie sleutelfactoren voor een concurrerende economie. Niet alleen vanuit de Rijksoverheid maar ook vanuit regionale overheden is in de afgelopen periode dan ook ingezet op versterking van het innoverend vermogen van het bedrijfsleven. Een goed voorbeeld hiervan is de provincie Overijssel. Deze provincie heeft namelijk in een vroegtijdig stadium prioriteit gegeven aan het thema kennis en innovatie en daartoe diverse initiatieven ontplooid. Eén van deze initiatieven was ‘Overijssel Innoveert Verder!’. Deze regeling, waarvoor circa 7,7 miljoen euro subsidie beschikbaar was, had als doel om (financiële) ondersteuning te bieden aan innovatieprojecten van industriële MKB-bedrijven in Overijssel. Op verzoek van de provincie Overijssel hebben we de evaluatie van deze regeling verzorgd. Daarbij hebben we niet alleen aandacht geschonken aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van deze regeling maar ook aan de lessen naar de toekomst voor dit type innovatieregelingen.

Aspasia-programma NWO

Binnen het Nederlandse wetenschappelijke onderzoek en onderwijs neemt het aandeel vrouwen af naarmate men hoger op de carrièreladder komt. Met het Aspasia-programma tracht NWO hier verandering in aan te brengen. Vanuit dit programma kunnen universiteiten en onderzoeksinstellingen namelijk middelen krijgen indien zij vrouwelijk talent binnen een bepaalde periode tot UHD dan wel tot hoogleraar benoemen. Deze middelen dienen deels dan ingezet te worden voor het bredere diversiteitsbeleid van de betreffende universiteiten of onderzoekinstellingen. We hebben NWO ondersteuning geboden bij de evaluatie van dit programma. Daartoe hebben we een groot aantal Aspasia-laureaten en betrokkenen van universiteiten en onderzoeksinstellingen geconsulteerd.

Scholing in de Timmerindustrie

De timmerindustrie heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het ESF-programma 2007-2013 bood. Daarmee werden verschillende doelstellingen nagestreefd. Een eerste doel was om – via scholing van medewerkers waarvoor deeltijd-WW aangevraagd was – een bijdrage te leveren aan het vergroten van de ‘overlevingskansen’ van de betreffende bedrijven. Een tweede doel was om bedrijven te ondersteunen bij het doorvoeren van vernieuwingen. Dit door medewerkers zodanig te scholen dat zij hiervoor over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. In de derde plaats werd getracht om de employability van werknemers te bevorderen. In een evaluatie, voor de sociale partners in de timmerindustrie, zijn we nagegaan in hoeverre deze doelstellingen gerealiseerd zijn.

Kennisdoorwerking Wageningen University & Research (WUR)

Voor het ministerie van Economische Zaken hebben we een door de WUR ontwikkelde methodiek getoetst die bedoeld is om inzicht te verkrijgen in de diffusie van kennis van de WUR naar de agrarische sector. We hebben deze toetsing voor een specifieke case uitgevoerd: kennisdoorwerking bij het energiezuinig telen van tomaten.

Analyse innovatie-instrumentarium

In de afgelopen jaren heeft de provincie Gelderland sterk ingezet op het stimuleren van het innovatiepotentieel van het Gelderse bedrijfsleven. Daartoe zijn ook diverse innovatie-instrumenten geïnitieerd. Op verzoek van de provincie Gelderland hebben we een analyse van dit instrumentarium uitgevoerd.

Evaluatie Graduate School Programme NWO

In opdracht van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben we ondersteuning geboden bij de evaluatie van het zogenoemde Graduate School Programme. Onze rol heeft daarbij met name bestaan uit het raadplegen van promovendi die vanuit dit programma aangesteld zijn.

Evaluatie Platform Verduurzaming Voedsel

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken hebben we een evaluatie opgesteld van het Platform Verduurzaming Voedsel. In dit Platform hebben het ministerie en een vijftal private partners samengewerkt om tot (verdere) verduurzaming van voedsel te komen. Voor meer informatie leest u de brief aan de Tweede Kamer met daarin kort samengevat de resulaten en aanbevelingen.

Klanttevredenheidsonderzoek Oost NV/PPM Oost

In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel heeft Bureau Bartels een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder klanten en samenwerkingspartners van de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Nederland Oost NV en haar participatiemaatschappij PPM Oost. Meer dan 150 bedrijven en partnerorganisaties zijn door ons geïnterviewd over hun ervaringen met en waardering van dienstverlening vanuit Oost NV en PPM Oost.

Lange termijn effecten revolving funds

Bureau Bartels heeft voor de provincie Overijssel de lange termijn effecten – financieel, innovatief en economisch – van een regionale kredietregeling in kaart gebracht. Deze regeling was medio jaren ’90 van de vorige eeuw als een revolving regeling opgezet in Twente en Noord-Overijssel.

Omgevingsanalyse Technische Universiteiten

Analyse externe omgeving van een vijftal onderzoeksterreinen waarop de drie technische universiteiten in ons land samenwerken, namelijk nanotechnologie, high tech systemen, ICT, stromingsleer & vastestof mechanica en duurzame energie.

Evaluatie van de ESF-maatregel Sociale Innovatie

Sinds 2008 heeft het kabinet via Actie E van het landelijke ESF-programma middelen beschikbaar gesteld voor bevordering van sociale innovatie in arbeidsorganisaties. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben we deze maatregel geëvalueerd.

Evaluatie beleid civiele luchtvaartcluster

Evaluatie van het Nederlandse beleid voor de civiele luchtvaartcluster, waarin langs verschillende beleidssporen ingezet wordt op versterking van de kennispositie, de deelname van Nederlandse bedrijven aan nieuwbouwprogramma’s van vliegtuigen en ondersteuning van regionale MRO-initiatieven. Lees meer hierover in de brief die de Minister van Economische Zaken heeft verstuurd aan de Tweede Kamer.

Innovaties in de intensieve veehouderij

Evaluatie - uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken - van de Innovatieregeling Intensieve Veehouderij, van waaruit veehouders ondersteund worden in hun transitie naar een duurzaam en maatschappelijk verantwoord bedrijf. De uitkomsten van deze evaluatie zijn verwoord in een brief aan de Tweede Kamer.

Duurzame veehouderij: evaluatie regeling praktijknetwerken

Evaluatie van de regeling van waaruit praktijknetwerken worden ondersteund, waarin veehouders en kennisinstellingen gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor (vernieuwings)vraagstukken bij de transitie naar een duurzame veehouderij. Deze evaluatie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Lees meer in de de brief die door de Minister aan de Tweede Kamer is verstuurd.

Innovaties in dienstverlening via ICT-toepassingen

Voor de provincie Overijssel hebben we het programma ICT-Diensteninnovatie Overijssel 2008-2012 geëvalueerd. Vanuit dit programma worden vernieuwende ICT-projecten op het publieke domein – zoals onderwijs, cultuur, zorg, wonen en welzijn – gesubsidieerd.

Nanotechnologie in de food en health: evaluatie van het Nano4Vitality-programma

Evaluatie van een programma in Oost-Nederland waarmee beoogd wordt om nieuwe toepassingen van nanotechnologie in de voeding en de gezondheidszorg te bevorderen. Vanuit dit N4V-programma zijn twaalf samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en kennisinstellingen gesubsidieerd.

Kennis en innovatie

Gedurende een periode van meer dan twee decennia heeft Bureau Bartels een groot aantal opdrachten uitgevoerd op het gebied van de kenniseconomie en de bevordering van technologische ontwikkeling en innovatie. De (evaluatie)studies begeven zich veelal op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en onderzoek/onderwijs. In het onderstaande geven we een aantal voorbeelden van nationale en regionale studies op dit beleidsterrein.

Gepubliceerde rapporten

Korte samenvatting Ondernemingspeiling innovatieve activiteiten Kennispoort Zwolle/HIP

Provincie Gelderland Evaluatie Organiserend vermogen Gelders economisch beleid

Provincie Gelderland Vergelijking financiering clusterorganisaties Gelderland

NWO Evaluatie Aspasia

Ministerie van EZ Evaluatie van het platform Verduurzaming Voedsel

Ministerie van SZW ESF Sociale Innovatie

Ministerie van EZ Evaluatie pilotregeling Draagvlak Duurzaam Voedsel

Ministerie van EZ Evaluatie convenant marktontwikkeling verduurzaming voedsel