Voorbeelden van onderzoeken op dit kennisgebied

Kennisdoorwerking Wageningen University & Research (WUR)

Voor het ministerie van Economische Zaken hebben we een door de WUR ontwikkelde methodiek getoetst die bedoeld is om inzicht te verkrijgen in de diffusie van kennis van de WUR naar de agrarische sector. We hebben deze toetsing voor een specifieke case uitgevoerd: kennisdoorwerking bij het energiezuinig telen van tomaten.

Evaluatie Platform Verduurzaming Voedsel

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken hebben we een evaluatie opgesteld van het Platform Verduurzaming Voedsel. In dit Platform hebben het ministerie en een vijftal private partners samengewerkt om tot (verdere) verduurzaming van voedsel te komen. Voor meer informatie lees de brief aan de Tweede Kamer met daarin kort samengevat de resulaten en aanbevelingen.

Evaluatie Voedingscentrum

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken hebben we een evaluatie opgesteld van de taken die het Voedingscentrum Nederland (VCN) in opdracht van het ministerie uitvoert. Het VCN – onder andere bekend van de ‘Schijf van Vijf’ – is een autoriteit op het gebied van gezonde voeding. In een brief naar de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Dijksma aangegeven dat zij de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie volledig onderschrijft.

Evaluatie regeling Integraal Duurzame Stal- en Houderijsystemen (IDSH)

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken hebben we een evaluatie verricht van de regeling Integraal Duurzame Stal- en Houderijsystemen (IDSH). Deze regeling is bedoeld om duurzame investeringen in dergelijke systemen te ondersteunen.

Evaluatie convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (MVDP)

Het ministerie van Economische Zaken heeft ons verzocht om een evaluatie te verrichten van het convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (MVDP). Via dit convenant hebben het ministerie en een negental andere partijen gewerkt aan het vergroten van het aanbod en de vraag naar dierlijke producten die met meer aandacht voor dierenwelzijn zijn geproduceerd. De evaluatie is door de Staatssecretaris aangeboden aan de Tweede Kamer.

Draagvlak voor duurzaam voedsel

Evaluatie van de pilotregeling Draagvlak Duurzaam Voedsel, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Vanuit deze regeling worden educatie- en voorlichtingsprojecten ondersteund die bijdragen aan meer aandacht en een groter draagvlak voor duurzaam voedsel.

Duurzame energie

Externe omgevingsanalyse van het Centre of Compentence Sustainable Energy Technologies, waarin de drie Technische Universiteiten samenwerken bij het onderzoek op het gebied van duurzame energie.

Innovaties in de intensieve veehouderij

Evaluatie van de Innovatieregeling Intensieve Veehouderij, van waaruit veehouders ondersteund worden in hun transitie naar een duurzaam en maatschappelijk verantwoord bedrijf. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwoord in een brief aan de Tweede Kamer.Opdrachtgever was het ministerie van Economische Zaken.

Duurzame veehouderij: evaluatie regeling praktijknetwerken

Evaluatie van de regeling van waaruit praktijknetwerken worden ondersteund, waarin veehouders en kennisinstellingen gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor (vernieuwings)vraagstukken bij de transitie naar een duurzame veehouderij. Deze evaluatie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Duurzaamheid

In alle sectoren van de economie is de aandacht voor duurzame producten en productieprocessen sterk aan het toenemen. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk onderwerp voor overheden, ondernemers en onderzoekers. Regelmatig voert ons bureau onderzoeken uit die betrekking hebben op het thema duurzaamheid. Enkele voorbeelden hiervan zijn hieronder weergegeven.

Gepubliceerde rapporten

Ministerie van EZ Evaluatie van het platform Verduurzaming Voedsel

Ministerie van EZ EL&I Evaluatie inversteringsregeling IDSH

Ministerie van EZ Regeling Jonge Landbouwers

Ministerie van EZ Evaluatie pilotregeling Draagvlak Duurzaam Voedsel

Ministerie van EZ Evaluatie convenant marktontwikkeling verduurzaming voedsel