Voorbeelden van onderzoek op dit kennisgebied

Samenwerking innovatieprojecten landbouw

In 2015 heeft de Europese Commissie het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) voor ons land goedgekeurd. De uitvoering van dit programma is gedecentraliseerd naar provincies. Provincies kunnen dan ook verschillende maatregelen van dit programma openstellen voor subsidieverlening. Maatregel 16 van het POP3-programma heeft als doel om innovatie en modernisering van de agrarische sector te bevorderen. Daartoe kunnen samenwerkingsverbanden, die gezamenlijk werken aan een innovatieproject voor deze sector, in aanmerking komen voor subsidie vanuit deze maatregel. Mede in verband met de verslaglegging richting de Europese Commissie bestond er bij het Regiebureau POP behoefte aan inzicht in de voortgang van de implementatie van maatregel 16. Voor de onderbouwing daarvan heeft het Regiebureau POP Bureau Bartels gevraagd om een tussentijdse evaluatie van deze maatregel uit te voeren.

Subsidie voor jonge landbouwers

De Regeling jonge landbouwers (JoLa-regeling) is bedoeld om jonge boeren, die een agrarisch bedrijf overnemen, financieel te ondersteunen bij het plegen van bepaalde typen investeringen. Recentelijk is deze regeling onderdeel uit gaan maken van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Daarmee zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de JoLa-regeling. In het voorjaar van 2016 is deze regeling voor het eerst onder de ‘POP3-vlag’ opengesteld. Daarbij heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) aan de Tweede Kamer toegezegd dat de ‘inhoud’ en ‘werkwijze’ van deze openstelling geëvalueerd zou gaan. Dit om daarmee lessen te trekken voor volgende openstellingen. Op verzoek van het Regiebureau POP hebben we deze evaluatie uitgevoerd. Daarbij hebben we aandacht besteed aan de thema’s zoals toegezegd door de staatssecretaris van EZ en hebben we aanbevelingen voor komende openstellingen geformuleerd.

Behoud biodiversiteit

Nederland heeft zich gecommitteerd aan diverse internationale afspraken om de biodiversiteit te behouden. Om hier invulling aan te geven verstrekt het ministerie van Economische Zaken onder andere, via de regeling Zeldzame Huisdierrassen, subsidie aan de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). De SZH heeft als doel ‘het versterken van de positie van de rasverenigingen en stamboeken door het aanreiken van kennis en professionele hulp van organisatorische aard en anderzijds door de oorspronkelijke rassen een herkenbare plaats te geven in de samenleving’. We hebben op verzoek van het ministerie van EZ een evaluatie van de door de SZH ontplooide ‘EZ-activiteiten’ uitgevoerd. Daarbij hebben we niet alleen aandacht geschonken aan de uitvoering en doelrealisatie van deze activiteiten, maar hebben we ook lessen naar de toekomst geformuleerd (zie Kamerbrief).

Toekomst Gelders landbouwbeleid

In Nederland is de agrarische sector nog steeds van grote economische en landschappelijke betekenis. Daarom voert de provincie Gelderland specifiek beleid voor deze sector. Mede vanwege de Statenverkiezingen in maart 2015 wilde de provincie zich bezinnen op haar toekomstige rol richting de land- en tuinbouw. Bureau Bartels is gevraagd om hierbij ondersteuning te bieden. In het onderzoek dat daartoe door ons is uitgevoerd, hebben we leidende thema’s voor het toekomstig Gelders landbouwbeleid geïdentificeerd. De bedoeling is dat de (nieuwe) coalitie van de provincie Gelderland hierin definitieve keuzes gaat maken.

Evaluatie Voedingscentrum

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken hebben we een evaluatie opgesteld van de taken die het Voedingscentrum Nederland (VCN) in opdracht van het ministerie uitvoert. Het VCN – onder andere bekend van de ‘Schijf van Vijf’ – is een autoriteit op het gebied van gezonde voeding. In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Dijksma aangegeven dat zij de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie volledig onderschrijft.

Nanotechnologie in de food en health: evaluatie van het Nano4Vitality-programma

Evaluatie van een programma in Oost-Nederland waarmee beoogd wordt om nieuwe toepassingen van nanotechnologie in de voeding en de gezondheidszorg te bevorderen. Vanuit dit N4V-programma zijn twaalf samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en kennisinstellingen gesubsidieerd.

Kennisdoorwerking Wageningen University & Research (WUR)

Voor het ministerie van Economische Zaken hebben we een door de WUR ontwikkelde methodiek getoetst die bedoeld is om inzicht te verkrijgen in de diffusie van kennis van de WUR naar de agrarische sector. We hebben deze toetsing voor een specifieke case uitgevoerd: kennisdoorwerking bij het energiezuinig telen van tomaten.

Evaluatie Platform Verduurzaming Voedsel

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken hebben we een evaluatie opgesteld van het Platform Verduurzaming Voedsel. In dit Platform hebben het ministerie en een vijftal private partners samengewerkt o m tot (verdere) verduurzaming van voedsel te komen. In de brief aan de Tweede Kamer kunt u een korte samenvatting lezen met daarin de resulaten en aanbevelingen.

Evaluatie regeling Integraal Duurzame Stal- en Houderijsystemen (IDSH)

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken hebben we een evaluatie verricht van de regeling Integraal Duurzame Stal- en Houderijsystemen (IDSH). Deze regeling is bedoeld om duurzame investeringen in dergelijke systemen te ondersteunen.

Evaluatie convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (MVDP)

Het ministerie van Economische Zaken heeft ons verzocht om een evaluatie te verrichten van het convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (MVDP). Via dit convenant hebben het ministerie en een negental andere partijen gewerkt aan het vergroten van het aanbod en de vraag naar dierlijke producten die met meer aandacht voor dierenwelzijn zijn geproduceerd. De evaluatie is door de Staatssecretaris aangeboden aan de Tweede Kamer.

Draagvlak voor duurzaam voedsel

Evaluatie - in opdracht van het ministerie van Economische Zaken - van de pilotregeling Draagvlak Duurzaam Voedsel. Vanuit deze regeling worden educatie- en voorlichtingsprojecten ondersteund die bijdragen aan meer aandacht en een groter draagvlak voor duurzaam voedsel.

Innovaties in de intensieve veehouderij

Evaluatie van de Innovatieregeling Intensieve Veehouderij, van waaruit veehouders ondersteund worden in hun transitie naar een duurzaam en maatschappelijk verantwoord bedrijf. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwoord in een brief aan de Tweede Kamer. Opdrachtgever was het ministerie van Economische Zaken.

Duurzame veehouderij: evaluatie regeling praktijknetwerken

Evaluatie van de regeling van waaruit praktijknetwerken worden ondersteund, waarin veehouders en kennisinstellingen gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor (vernieuwings)vraagstukken bij de transitie naar een duurzame veehouderij. Opdrachtgevers was het ministerie van Economische Zaken.

Ondernemerspeilingen voor productschappen

In verband met de politieke discussie over de toekomst van de zogenoemde Publieksrechtelijke Bedrijfsorganen (PBO’s), hebben we ondernemerspeilingen uitgevoerd voor een zevental productschappen.

Evaluatie subsidieregeling Jonge Landbouwers

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken hebben we de subsidieregeling Jonge Landbouwers aan een evaluatie onderworpen. Deze regeling heeft als doel om de bedrijfsovername en -opvolging door jonge agrariërs te faciliteren. Agrariërs die minder dan drie jaar geleden een agrarisch bedrijf hebben overgenomen, kunnen eenmalig een subsidie krijgen voor investeringen die zij plegen.

Agrofood

De agrofood is in economisch opzicht één van de meest belangrijke sectoren van ons land. Niet alleen is deze sector van groot belang voor de Nederlandse voedselproductie, ook kenmerkt de agrofood zich door een grote exportwaarde en hoog innovatief vermogen. De agrofood is dan ook door het kabinet erkend als één van de topsectoren binnen haar kennis- en innovatiebeleid. Bureau Bartels heeft in de achterliggende periode diverse studies gedaan voor partijen die betrokken zijn bij deze sector.

Gepubliceerde rapporten

Regiebureau POP3 Evaluatie eerste openstelling Regeling jonge landbouwers POP3

Ministerie van EZ Evaluatie van het platform Verduurzaming Voedsel

Ministerie van EZ Evaluatie inversteringsregeling IDSH

Productschap Akkerbouw Ondernemerspeiling Productschap Akkerbouw

Ministerie van EZ Regeling Jonge Landbouwers

Productschap Wijn Ondernemerspeiling Productschap Wijn

Productschap Diervoeder Ondernemerspeiling Productschap Diervoerder

Productschap V&V Ondernemerspeiling Productschap Vee en Vlees

Productschap P&E Ondernemerspeiling Productschap Pluimvee en Eieren

Ministerie van EZ Evaluatie pilotregeling Draagvlak Duurzaam Voedsel

Ministerie van EZ Evaluatie convenant marktontwikkeling verduurzaming voedsel