Gepubliceerde rapporten

Bureau Bartels publiceert alleen rapporten die door de opdrachtgever publiekelijk zijn vrijgegeven. Naast de onderstaande openbare rapporten heeft ons bureau ook vele rapporten opgeleverd die niet openbaar gepubliceerd zijn.

2019

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleidsevaluatie Actieteam Goed en Gezond Werken

Regiebureau POP3 Tussenevaluatie cluster LEADER POP3-programma

RegioCoöp Voorgangsrapportage SectorplanPlus

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Effecten openbaarmaking inspectiegegevens - Inspectie SZW

Provincie Limburg Evaluatie onderwijsbeleid Provincie Limburg

Provincie Flevoland Evaluatie KMB Doorstartfonds Flevoland

2018

RegioCoöp Tussenstand SectorplanPlus

BKK Evaluatie Bureau Kwaliteit Kinderopvang

Ministerie van SZW Stages na afstuderen

Ministerie van SZW Tussentijdse evaluatie subsidieregeling Armoede en Schulden

Ministerie van SZW Tussentijdse evaluatie inzet extra middelen Kinderen in armoede

Ministerie van SZW Evaluatie subsidieregeling Kansen voor alle kinderen

Ministerie van SZW Notitie Verkenning eenduidige armoede-indicatoren

Gemeente Rotterdam Onderbewindgestelde Rotterdammers (rapport) Brief College Rotterdam

Ministerie van Justitie en Veiligheid Evaluatie Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap en brief Tweede Kamer

2017

Ministerie van SZW Normbatenregeling Bbz

VGN Arbeidsmarktonderzoek GZ (rapport) PowerPoint Presentatie

ZonMw Onderzoeksprogramma Sport 2012-2017

Ministerie van SZW Eindrapport Ketenaansprakelijkheid

2016

Regiebureau Plattelands Ontwikkelings Programma Evaluatie eerste openstelling Regeling jonge landbouwers onder POP3

Ministerie van SZW Vervolgonderzoek Kindpakketten

Provincie Noord-Brabant Evaluatie valorisatieprogramma's Noord-Brabant en Tabellenboek

Ministerie van Agentschap SZW Eindevaluatie regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid 2014-2015_Bedrijven en instellingen

Stg. A+O VVT Overvraging Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)

Ministerie van SZW Eindrapport verdiepend onderzoek ESF Actieve Inclusie 2014-2015

Ministerie van SZW Tussenevaluatie ESF Actieve Inclusie 2014-2015

Ministerie van VWS Evaluatie Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Ministerie van SZW Vervolgmeting aantal en kosten beschermingsbewind

Ministerie van SZW Onderzoek naar alternatieven voor beschermingsbewind

Ministerie van SZW Onderzoek vrijwillige voortzetting pensioenfonds voor zelfstandigen

Kamerbrief Onderzoek vrijwillige voortzetting pensioenfonds voor zelfstandigen

Kamerbrief over evaluatie Subsidieregeling Zeldzame Huisdierrassen (conclusie en aanbevelingen)

2015

MOgroep Vrijwilligers in het peuterspeelzaalwerk

Ministerie van SZW Onderzoek en verdiepende cases Kindpakketten

Ministerie van SZW Verdiepend onderzoek naar de groep onderbewindgestelden

Provincie Limburg Provinciale rapportage gemeentelijk armoede en schuldenbeleid

Provincie Gelderland Evaluatie Organiserend vermogen Gelders economisch beleid

Provincie Gelderland Vergelijking financiering clusterorganisaties Gelderland

Ministerie van SZW Versterkt aanpakken moeilijk waarneembare arbeidsrisico's

NWO Evaluatie Aspasia

SSWT Eenmeting arbeidsmonitor

Ministerie van SZW Tussenevaluatie Duurzame inzetbaarheid

2014

Ministerie van SZW Gezond en veilig werken opnemen in cao's

Ministerie van SZW Aard en omvang gelijkwaardige alternatieven kinderopvang

Ministerie van SZW Gemeentelijk armoede en schuldenbeleid_eindrapport

Ministerie van SZW Gemeentelijk armoede en schuldenbeleid_tabellenboek

2013

Ministerie van SZW Effectiviteit van de handhaving in de kinderopvang

Ministerie van EZ Evaluatie taken Voedingscentrum

SSWT Nulmeting arbeidsmonitor Timmerindustrie

Ministerie van EZ Evaluatie van het platform Verduurzaming Voedsel

Ministerie van SZW Evaluatie subsidieregeling Kwaliteit Arbeidsverhoudingen

MOgroep Monitoring awbz-transitie binnen welzijn & maatschappelijke dienstverlening

MOgroep Participatie onder druk

2012

Ministerie van EZ Evaluatie inversteringsregeling IDSH

Ministerie van SZW Onderzoek Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie (WIP)

BKK Evaluatie Bureau Kwaliteit Kinderopvang

Ministerie van SZW Kwaliteit kinderopvang in EU/EER-landen (1)

2011

Productschap Akkerbouw Ondernemerspeiling Productschap Akkerbouw

Ministerie van SZW Monitor Wajong Advies Voucher

Business Angels Network Nulmeting Informal investment

Ministerie van SZW ESF Sociale Innovatie

Ministerie van EZ Regeling Jonge Landbouwers

Productschap Wijn Ondernemerspeiling Productschap Wijn

Productschap Diervoerder Ondernemerspeiling Productschap Diervoerder

Ministerie van SZW Evaluatie arbocatalogus Gehandicaptenzorg

Provincie Gelderland Evaluatie Arbeidsmarktbeleid Gelderland

Productschap V&V Ondernemerspeiling Productschap Vee en Vlees

Productschap P&E Ondernemerspeiling Productschap Pluimvee en Eieren

BKK Tussenmeting Bureau Kwaliteit Kinderopvang

Ministerie van EZ Evaluatie pilotregeling Draagvlak Duurzaam Voedsel

Ministerie van EZ Evaluatie convenant marktontwikkeling verduurzaming voedsel

Ministerie van SZW Ernst van geconstateerde gebreken kinderopvangcentra